Vi har utviklet produkter som gir kunder økonomisk støtte ved kritisk sykdom, ulykke eller dødsfall. Dermed kan kunden eller kundens pårørende få erstatning som letter den økonomiske byrden i en vanskelig periode.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen innebærer at kunden kan få dekket kostnader relatert til personskader som følge av ulykke, eller en engangsutbetaling dersom han/hun eller noen i familien får en permanent funksjonsnedsettelse som følge av ulykke.

Livs- og etterlatteforsikring

Livsforsikring utbetaler et engangsbeløp på opptil 1 000 000 kroner, mens etterlatteforsikringen kan gi en regelmessig månedsinntekt for kundens pårørende.

Kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom kan utbetale et engangsbeløp hvis kunden diagnostiseres med en av de spesifiserte kritiske sykdommene. Kritisk sykdom er hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, transplantasjon av stort organ og koronarsykdom behandlet med åpen hjertekirurgi.

Kreftforsikring

Kreftforsikring utbetaler et engangsbeløp etter at kreftdiagnosen er stilt.